PERBEZAAN BUNYI [a] DAN [Ə] (SCHWA) DALAM BAHASA MELAYU BAGI PELAJAR INDONESIA DI MALAYSIA: SATU KAJIAN FONOLOGI

N. Lia Marliana, M.Phil M.Phil

Abstract


Abstrak

Penambahan kosakata dalam bahasa Melayu boleh dihasilkan dengan cara masyarakat sesuatu bahasa itu mencipta  kosakatanya  sendiri berdasarkan  pengetahuan  dan kecekapan  penutur tentang bahasanya. Penambahan kosakata juga berlaku melalui proses peminjaman. Kosakata yang terdapat dalam bahasa Melayu secara umum terbahagi  kepada dua, iaitu (1) kosakata natif/asli dan (2) kosakata pinjaman/asing. Hal ini bermakna bahawa bahasa Melayu diperkayakan  oleh kosakata asli dan kosakata pinjaman daripada pelbagai bahasa asing yang mempengaruhi bahasa Melayu. Sedangkan proses peminjaman terjadi apabila berlakunya pertembungan  antara  satu  bahasa  dengan  satu  bahasa  yang  lain,  misalnya  antara  bahasa Melayu dengan bahasa lain.

 

Kata Kunci: Perbedaan Bunyi, Bahasa Melayu, Fonologi

 


Full Text:

PDF

References


Daftar Pustaka

Ahmad, Zaharani, ”Isu fonologi perkataan pinjaman bahasa Cina: pengengkaran rumus”, Kertas kerja persidangan dalam Seminar Persahabatan Cina-Malaysia Selama 30 Tahun, 30 Mei 2004, Beijing,

Baharom, Noresah, ”Benarkah Kamus Dewan Dirojakkan?”, http://www.hmetro.com. my, diakses tanggal 25 Juni 2007.

Jalaluddin, Nor Hashima, “Morfofonologi dan leksikografi”, Kertas kerja dalam kursus leksikografi, 15 Ogos 2006, Program Linguistik, Pusat Pengajian Bahasa dan Linguistik, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 2006.

Kamus Dewan Edisi Kempat, Dewan Bahasa dan

Pustaka, Kuala Lumpur, 2005.

Karim, Nik Safiah, Farid M. Onn, Hashim Hj.

Musa, Abdul Hamid Mahmood, “Tatabahasa Dewan edisi baharu”, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 2004.

Langacker, R. W, “Language and Its Structure: Some Fundamental Linguistic Concepts”, Harcourt, Brace & World, Inc, New York, 1968.

Zhi, Kong Yuan, “Kata Pinjaman Bahasa Cina dalam Bahasa Melayu”, (bahagian pertama). Jurnal Dewan Bahasa. 37 (8): 676-701, 1993.

Zhi, Kong Yuan, “Kata Pinjaman Bahasa Cina dalam Bahasa Melayu”, (bahagian kedua). Jurnal Dewan Bahasa. 37 (9): 702-795, 1993.
DOI: https://doi.org/10.47007/jkomu.v6i1.69

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


View My Stats