SISTEM PENYIARAN SYARI’AH: PENEROKAAN KONSEPTUAL

Harmonis Harmonis

Abstract


Abstrak

Aplikasi Islam sebagai landasan melihat isu dan permasalahan dalam bidang komunikasi adalah sangat terhad. Sedangkan kedua-dua, Islam dan komunikasi sebagai sains, telah wujud sekian lama dan setiap satu mempunyai ruang untuk menyerapkan asas-asas kesamaan  itu sehingga diyakini boleh membentuk satu pendekatan alternatif dalam kajian-kajian komunikasi, ini kerana dalam Islam ada mempunyai sains komunikasi, dalam pengajian komunikasi media ada sains Islam. Apa yang berlaku adalah wujud pemisahan di antara keduanya. Sejauhmanakah seriusnya kedudukan ini dalam realiti hubungan Islam dan komunikasi di Malaysia dan Indonesia? selain itu mengapa keadaan ini berlaku? Kertas ini akan meneliti isu tersebut dengan tujuan untuk lebih berani mengemuka dan menggalakkan penggunaan pendekatan baru dalam melihat ilmu komunikasi. ini kerana usaha yang pragmatik untuk melaksanakan pendekatan ini belum cukup jelas ditunjukkan kesungguhannya oleh para sarjana, sedangkan mereka mungkin kerap melihat  kegagalan-kegagalan aplikasi teori yang bersifat saintifik Barat dalam menyelesaikan  isu-isu  yang berkaitan dengan masyarakat, khususnya masyarakat Islam. kertas ini adalah kertas penerokaan konseptual dan teoritikal. Kertas ini memberi tumpuan terhadap penyiaran sebagai landasan penghujahan yang menggunakan perspektif falsafah Islam. Salah satu contoh dari prinsip-prinsip asas penyiaran berasaskan syari’ah tersebut adalah yang berhubungkait dengan keharusan sistem penyiaran bertitik-tolak dari falsafah Islam. Kenapa penyiaran harus dibingkai dengan bingkai falsafah yang berasaskan falsafah Islam. Kertas ini akan menelusuri persoalan tersebut.

 

Kata kunci: sistem, sains Islam, komunikasi


Full Text:

PDF

References


Daftar Pustaka

Al-Quran dan Terjemahan Republik Indonesia dan Kerajaan Malaysia.

Abd. Muis. 2006. Komunikasi Islami. Bandung: Rosda Karya. Bandung. 2006

Agus Sudibyo. Ekonomi Politik Media Penyiaran. Yogyakarta: LKIS-ISAI. Yogyakarta. 2004

Ashadi Siregar. 2001. dalam Wahyuni, Televisian dan Kekuasaan Negara. Yogyakarta. 2001

Asiah Sarji. 1991. Penyiaran dan Masyarakat; Isu-Isu Perutusan di Malaysia – Arah dan Masalah. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur. 1991

Asiah Sarji. 2009. Pembangunan industri perfileman Malaysia dalam konteks pendekatan Islam Hadhari, dalam Mohd. Safar Hashim dan Zulkiple Abd. Ghani (ed.) 2009. Komunikasi di Malaysia; Suatu penelitian awal pendekatan Islam Hadhari. Bangi Selangor: Institut Islam Hadhari UKM. 2009

Beaudoin, CE & Thorson E. 2002. A marketplace theory of media use. Mass Communication & Society. 5(3) 241-262. 2002

Browne, Donald R International radio broadcasting the limits of the limitless medium New York, N.Y. Praeger 1982. HE8697.P6B76. 1982

Browne, Christopher, 1944- Economic development in seven Pacific Island countries Washington, D.C. : International Monetary Fund, 1989. 6 HC681.B76.

Codding, George Arthur. 1959. Broadcasting without barriers. Paris: Unesco

Dominick, JR. 2007. The Dynamic of Mass Communication; Media in the digital age. Seventh edition. New York: McGraw-Hill.

Ghazali Darusalam. 1998. Dakwah Islam dan Ideologi Barat; Ancaman Postmodernisme terhadap umat Islam. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn.

Bhd.

Hachten, WA. 1981, World news prims, Ameas, Iowa; The Iowa state university press, Ameas Iowa).

Head, Sydney W. 1985. World Broadcasting System: A Comparative Analysis. Belmont, California: Wadsworth Publishing Co.

Kitley, Philip. 2000. Television, nation, and culture in Indonesia. Athens, : Ohio University Center For International Studies,

Lim Kim Hui dan Har Wai Mun. 2007. Globalisasi, Media dan Budaya; Antara Hegemonis Barat dengan Kebangkitan Asia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

Mattelart, A. 2002. An archeology of the global era; Constructing a belief. Media, Culture & Society. Vol. 24: 591-612.

M.A. Sabzwari, Sistem ekonomi dan fiscal pada masa pemerintahan Nabi Muhammad SAW, dalam “Bunga rampai sejarah pemikiran ekonomi Islam”. 2001. Jakarta: International Institute of Islamic Thought (IIIT).

McDaniel, Drew O. 1994. Broadcasting in the Malay world : radio, television, and video in Brunei, Indonesia, Malaysia, and Singapore. Norwood, New Jersey : Ablex Publishing Corporation,

McQuail, D. 1987, Mass communication theory; An introduction, London: Sage publications).

McQuail, D. 2000. Some reflections on the Western bias of media theory. Asian Journal of Communication. Vol. Ten, No. 2.

Mehra, A. 1989. Press system in Asean States, 41-56. Singapura. Asian mass communication research an information centre.

Merrill, JC. 1974, The imperative of freedom; A philosophy of journalistic autonomy, New York; Hastings house publishers).

Merrill, JC. 2000. Social stability and harmony; A new mission for the press. Asian Journal of Communication. Vol. 10. No. 2: 33-52.

Mohd. Safar Hashim. 1996. Akhbar dan kuasa : perkembangan sistem akhbar di Malaysia. Kuala Lumpur : Penerbit Universiti Malaya.

Mohd. Safar Hasim dan Zulkiflie Abd. Ghani (Ed.). 2009. Komunikasi di Malaysia; Suatu Penelitian Awal Pendekatan Islam Hadhari. Bangi, Selangor Darul Ehsan: Institut Islam Hadhari, UKM.

Mohd. Yusof Hussin. 1986. Islamization of Communication Theory. Media Asia, Jilid 13, No. 1.

Mohdammad Md. Yusoff et al (ed). 2006. Isu dan Cabaran Media di Malaysia. Pulau Pinang: USM.

Mus Chairil Samani dkk (ed.). 2004. Penyertaan Dalam Komunikasi; Hak, Bentuk dan Dasar. Bangi Selangor: Pusat Pengajian Media dan Komunikasi, Universiti Kebangsaan Malaysia

Mustafa Haji Daud. 2002. Tamadun Islam. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Omardi Ashaari. 2008. Sistem Politik Dalam Islam. Kuala Lumpur: Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia.

Rariza Md. Sham et al (ed). 2000. Dakwah dan Perubahan Sosial. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Sahih Muslim, Kitab al-Birr wa al-Silah wa al-Adab, Bab al-Ghibah Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri, ca. 821-875 Sahih muslim. Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2001

Sahih Muslim / li-Abi al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushairi al-Nisaburi ; bi-Sharh al-Nawawi Yahya ibn Sharaf al-Nawawi al-Dimashqi al-Shafi'i ; dubita nass al-sahih ... Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi. Bab Al-Iman. Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995.

Siddiqui, Dilnawaz. 1993. Selected major Issues in Instructional/Communcation Technology: An Islamic Perspektive. The American Journal of Islamic Social Sciences, Jilid 10, No.3.

Siebert, Peterson, dan Schramm (1956), Four Theories of The Press. Urbana: Illinois University Press.

S. Salahuddin Suyurno dan Huzaimah Hj. Ismael (Pyt). 2007. Islam dan Komunikasi. Syah Alam: UTM.

Syed Arabi Idid (Dalam A. Mehra, 1989. Press system in Asean States, 41-56. Singapura. Asian mass communication research an information centre), 49.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


View My Stats